Searching..
GENRE KOMIK , , , , »

Tembak Bawah Kena Hidung Oleh Mizi & Aniff

Bookmark

Author image

Mizi & Aniff

Nota Editor : Ini adalah previu 5 dari 10 muka surat untuk penyertaan pertandingan CKOM7.


Suka komik ini

Views


Load comments

 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.