Searching..
GENRE KOMIK , »

ADIPERKASA Oleh Matarojit

Bookmark

Author image

Heroes Art Studios

Komik ini dihasilkan adalah memberi pemahaman lebih dalam lagi tentang projek indie live action ADIPERKASA yang bakal menyusul didepan mata anda, diharap komik ini dapat menarik minat pengemar - pengemar TOKUSATSU tanah air
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.