Searching..
GENRE KOMIK , , »

Istimewa Hari Ini Oleh Shishilion

Bookmark

Author image

Shishilion

Hanya seorang tukang cuci
Nota Editor : Ini adalah previu 6 dari 10 muka surat untuk penyertaan pertandingan CKOM6.


Rate komik ini
Views


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.