Searching..
GENRE KOMIK , »

Jadilah Seperti Rashid Oleh Rashid

Bookmark

Author image

Rashid

Rashid akan kupas semua sikap dan perangai orang kita yang negatif, Rashid akan buat ikut cara Rashid. Jadilah seperti Rashid
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik ini


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.