Searching..
GENRE KOMIK , »

Dan Tajuknya Adalah Oleh Haiart

Bookmark

Author image

Haiart

Saya adalah Haya-desu iaitu finalis Cabaran Komik Online Malaysia 2014 yang melukis komik 'Shauqi', tetapi telah menukar nama kepada Haiart kerana lebih hampir dengan nama sebenar. Semakin berusaha untuk memajukan diri dalam bidang komik dan menyebarkan nilai positif kepada masyarakat sejagat.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.