Searching..
GENRE KOMIK »

Stand Still - Hati Oleh Suketchi Inku

Bookmark

Author image

Suketchi Inku

Nama di beri Muhammad Za'imuddin Bin Md Zin, Umur 20 tahun masih belajar, suka akan melukis. Minat menyampaikan dakwah dari segi penyampaian melalui komik.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.