Searching..
GENRE KOMIK , , , , »

Tujuan Oleh Zulfiqar

Bookmark

Author image

Zulfiqar

Nota Editor : Ini adalah previu 5 dari 10 muka surat untuk penyertaan pertandingan CKOM7.


Suka komik ini

Views
Load comments

 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.