Searching..


Pantai Oleh Alya Salwa & Nur Alwani

Wira Sejati Oleh Nekogum

Trauma Oleh Khadijjah

Imbasan Oleh Gagak

Parut Oleh Shiran

Sinar Harapan Oleh Tuna

Melangkah ke Hadapan Oleh Nazdi

 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.