Searching..
GENRE KOMIK , »

Mimpi Oleh Ery Bebayang

Bookmark

Author image

Ery Bebayang

Seorang 40's yang simple… cuba mempertengahkan kebolehan melukis komik tahap Amatur dan bereksperimental bagi memeriahkan lagi persada komik tanah airku.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.