Searching..
GENRE KOMIK »

Toadjitsu, Kes Dera Oleh Binjaie

Bookmark
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

Author image

Binjaie

Pelukis e-komik, Toadjitsu yang dijual di google play dan e-sentral. Berusia 35 tahun. Berasal dari pulau Pinang malaysia.


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.