Searching..


Mimpi Oleh Bunga

Punca Oleh LittleAurora

Akulah Zombi Tu Oleh Cedi19

Kembali Oleh Aein

Maafkan Firdaus Oleh Dzhar

Ibu Oleh Reen dan Cole

Malam Mayat Hidup Oleh Agito & T-Man

 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.