Searching..


Adiwira Kota Oleh Ben Osman & Huzza.tbg

Sijil Oleh Tangan Kanan & Dr Sakeenah

Hero Sudah Mati Oleh Curly Fries & Abeben Artwork

Kisah Kita Oleh Raion

 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.