Searching..


Zombi..? Oleh Aqilz

Bangkit Oleh Ahmad Random

Bunga Telang Oleh Tahsin Tarabas

Pengakhiran yang terhenti Oleh Nuki

Sakti Dreamer Oleh Sang Kelembai

Di Bawah Langit Yang Sama Oleh Aidildiail

Dari Kanta si Hitam Oleh Iqram Akmal & Mugipai

 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.