Searching..


Tolong Aku Oleh Syazwani Shah

Aku Bukan Pelajar Terbaik Oleh LittleAbid

Bola Sepak Kertas Oleh Aziz Hakimi

Abang Bear Oleh Hama

Pengajaran Oleh Aisyah

Walkman Oleh Ibnu TS

Pejuang Rambut Panjang Oleh Ahmad Random

 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.