Searching..




Pelukis Komik : Topek





Author image

Topek
Seorang yang suka mencuba, mencari dan juga membuat sesuatu yang lain.. dan berharap apa yang dilakukan itu berhasil..In sya Allah.

Karya Komik

Klik Untuk Komen
 



PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL