Searching..
Pelukis Komik : Topek

Author image

Topek
Seorang yang suka mencuba, mencari dan juga membuat sesuatu yang lain.. dan berharap apa yang dilakukan itu berhasil..In sya Allah.

Karya Komik

Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.