Searching..




Pelukis Komik : Hanza





Author image

Hanza
Seorang pelajar kursus animasi di Universiti Multimedia. Kini bekerja sambilan sebagai pelukis komik.


Karya Komik

Load comments
 



PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.