Searching..
Pelukis Komik : Danial Haikal

Author image

Danial Haikal
Seorang peminat komik yang sangat suka melukis malah bersaiz raksasa!


Karya Komik

Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.