Searching..
Pelukis Komik : Ayman Adny

Author image

Ayman Adny
Saya masih lagi amatur dlm bidang komik.

Karya Komik

Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.