Searching..
GENRE KOMIK »

Vertex Code - Chapter 1

Bookmark

Author image

Duki

Seorang pelajar Jurusan Animasi yang tidak mahu mensia-siakan bakat artistik, dan ingin meluaskan industri perkomikkan dan animasi di Malaysia.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.PrologueLoad comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.