Searching..
GENRE KOMIK »

Hidden Oleh Hana

Bookmark
Tajuk Komik : Hidden
Pelukis : Hana
Genre : Drama, Misteri
Status : Ongoing
Sinopsis : The story of a smart young lady, Maria, in finding the truth of her tragic past. Kisah seorang wanita yang arif, Maria, dalam merungkap misteri kisah silamnya yang penuh tragis.
Rating :

ChapterStatus
Prologue Baca Sekarang

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.